Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

keyboard_arrow_down

1.1        In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
HTC: de besloten vennootschap HTC International B.V., gevestigd te Rosmalen en ingeschreven  in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 16070717. Afnemer: de partij die, al dan niet op basis van een aanbieding of offerte, gebruik maakt van de diensten van HTC, respectievelijk de koper van zaken van HTC. Overeenkomst: de overeenkomst tussen HTC en Afnemer.

Artikel 2 Algemeen

keyboard_arrow_down

2.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen HTC en Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2        De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3        Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

keyboard_arrow_down

3.1        Alle offertes en aanbiedingen van HTC zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2        Offertes van HTC zijn gebaseerd op de informatie die door Afnemer is verstrekt. Afnemer staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan HTC.
3.3        HTC kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4        Een samengestelde offerte verplicht HTC niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
3.5        Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Prijzen

keyboard_arrow_down

4.1        Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege.
4.2        Indien HTC met Afnemer een al dan niet vaste prijs overeenkomt, dan is HTC gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Afnemer in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien:
a)    de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of
b)    de verhoging van de prijs haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
c)    voor de door HTC te leveren zaken een wijziging optreedt in de ter beurze van Amsterdam geldende koers van de geldsoort van het land waarin HTC de zaken betrekt, ten opzichte van de euro.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

keyboard_arrow_down

5.1        HTC heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, de Overeenkomst gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
5.2        Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen, dan geldt deze bij benadering en betreft het nimmer een fatale termijn voor HTC. Bij overschrijding van de termijn dient Afnemer HTC schriftelijk in gebreke te stellen.
5.3        HTC is te allen tijde gerechtigd ook indien de Overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en/of te verlangen dat Afnemer op een door HTC te bepalen termijn en wijze, zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verdere betalingsverplichtingen. Zolang een dergelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling achterwege blijft, is HTC gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

keyboard_arrow_down

6.1        Door Afnemer na de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Afnemer tijdig en schriftelijk aan HTC ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel HTC als Afnemer schriftelijk is aanvaard of met de levering van de betreffende (gewijzigde) zaken of diensten een aanvang is gemaakt.
6.2        Veranderingen die in een reeds gesloten Overeenkomst worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen termijn(en) voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of de levering van zaken door HTC wordt / worden overschreden.
6.3        In een geval als in het vorige lid bedoeld heeft Afnemer geen recht op verandering van betalingsvoorwaarden, korting of schadevergoeding, noch heeft Afnemer alsdan het recht om zijn / haar betalingsverplichting op te schoren of de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 Medewerking Afnemer

keyboard_arrow_down

7.1        Afnemer zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan HTC die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst.
7.2        Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Afnemer ter beschikking zijn gesteld, of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is HTC bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
7.3        Indien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens en/of bescheiden door Afnemer, extra kosten voortvloeien voor HTC, dan komen deze kosten voor rekening van Afnemer.
7.4        Voor zover apparatuur, welke wordt geleverd, dient te worden aangesloten op het openbare telefoonnet, dient Afnemer vóór de datum van levering van de apparatuur bij de directeur van het betreffende telefoondistrict door middel van het daartoe geëigende formulier, een verzoek in tot aansluiting van de apparatuur. Alle door hem in rekening gebrachte kosten zijn voor rekening van Afnemer.

Artikel 8 Onderzoeksplicht en reclames

keyboard_arrow_down

8.1        Afnemer is gehouden de geleverde diensten en/of zaken te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat HTC deze heeft geleverd. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of de geleverde diensten en/of zaken voldoen aan hetgeen partijen zijn overeengekomen.
8.2        Indien Afnemer niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst van HTC heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij HTC, kan Afnemer geen beroep meer doen op deze tekortkoming.
8.3        Afnemer heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Afnemer meent enig recht van reclame te hebben.
8.4        Afnemer dient HTC in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien een klacht betrekking heeft op zaken, dienen deze ter beschikking van HTC te worden gehouden. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door HTC gemaakte kosten integraal voor rekening van Afnemer.
8.5        Indien aan een reclame door HTC al dan niet ten dele wordt tegemoetgekomen, geschiedt zulks geheel onverplicht zonder dat de Afnemer daaraan enig recht kan ontlenen.

Artikel 9 Garantie

keyboard_arrow_down

9.1        Gedurende een periode van drie maanden na (af)levering van een zaak zal HTC alle gebreken in het functioneren van de betreffende zaak (doen) herstellen dan wel, naar keuze van HTC, maatregelen treffen ter vervanging van (onderdelen van) de zaak mits door Afnemer op de in artikel 8 voorgeschreven wijze is gereclameerd en Afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens HTC volledig is nagekomen en de betreffende zaak bij HTC wordt aangeboden, tenzij het betreft (onderdelen van) een zaak die niet door HTC is geproduceerd in welk geval HTC het functioneren van de zaak slechts garandeert voor zover haar door de betreffende toeleverancier(s) garanties zijn verschaft.
9.2        Iedere aanspraak op garantie vervalt indien sprake is van:
a: onoordeelkundig of onjuist gebruik van een zaak, onder meer omvattende maar niet beperkt tot gebruik van de zaak in strijd met de aanwijzingen in de (product)documentatie;
b: naar het oordeel van HTC onjuiste of gebrekkige aansluiting van zaken door anderen dan HTC;
c: door Afnemer dan wel door derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HTC werkzaamheden aan een zaak zijn verricht;
d: gebreken in of beschadiging van zaken veroorzaakt door of verband houdend met blikseminslag of andere van buitenaf op producten inwerkende invloeden.

Artikel 10 Opzegging

keyboard_arrow_down

10.1    Indien Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming opzegging rechtvaardigt, dan is HTC gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Afnemer, uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
10.2    Afnemer is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In geval van zulke opzegging zal hij / zij de voor het gehele werk/werkzaamheden van HTC geldende (vaste) prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor HTC uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door HTC van het reeds voltooide werk.

Artikel 11 Ontbinding en opschorting

keyboard_arrow_down

11.1    HTC is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a) Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel HTC goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten;
b) er sprake is van liquidatie van Afnemer, aan Afnemer surseance van betaling is verleend, Afnemer in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Afnemer van toepassing is verklaard, Afnemer onder curatele wordt gesteld, Afnemer de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Afnemer zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd.
11.2    HTC is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van HTC kan worden gevergd.
11.3    Indien HTC overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
11.4    Indien HTC overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van HTC op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
11.5    Indien de ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is of HTC de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden, is Afnemer verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan HTC te vergoeden.

Artikel 12 Betaling

keyboard_arrow_down

12.1    Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door HTC aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.2    Indien Afnemer in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Afnemer de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Afnemer is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
12.3    Vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is, is Afnemer tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00.
12.4    Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
12.5    HTC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. HTC kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
12.6    Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclame voor Afnemer. Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan HTC verschuldigde.

Artikel 13 Overmacht

keyboard_arrow_down

13.1    HTC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
13.2    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop HTC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HTC niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van werknemers van HTC, bedrijfsstoornis, gebrek aan grondstoffen, niet leveren door derden, materiaalfouten, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, storing van computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, staking, oproer, en algemene vervoersproblemen, ook indien deze gevallen zich voordoen bij de fabrikant of leverancier bij wie door HTC in het kader van de Overeenkomst een bestelling is geplaatst.
13.3    HTC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HTC zijn verplichtingen had moeten nakomen.
13.4    HTC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.5    Voor zover HTC ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HTC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

keyboard_arrow_down

14.1    HTC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat HTC is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.2    Indien HTC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HTC beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
14.3    De aansprakelijkheid van HTC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
14.4    HTC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
14.5    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst te herstellen, voor zoveel deze aan HTC toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
14.6    HTC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder (in het algemeen) begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en meer specifiek schade of kosten van reproductie of herstel van verloren gegane dan wel beschadigde gegevens of computerprogrammatuur.
14.7    HTC is evenmin aansprakelijk voor enig gebrek, enige afwijking of beschadiging van zaken ontstaan nadat HTC deze zaken heeft aangenomen ter reparatie, ver- en/of bewerking
14.8    De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HTC of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

keyboard_arrow_down

15.1    Alle door HTC geleverde zaken, blijven eigendom van HTC totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met HTC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
15.2    Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.15.3    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht HTC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
15.4    Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan HTC ter inzage te geven.
15.5    Door HTC geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en evenmin als betaalmiddel worden gebruikt.
15.6    Afnemer zal de zaken gedurende de periode dat hij deze onder zich heeft en de eigendom nog niet is overgegaan, voor derden zichtbaar aanduiden als zijnde in eigendom van HTC en duidelijk afgescheiden van eventuele andere zich bij hem / haar bevindende zaken of andere bedrijfsvoorraad of -inventaris houden. Afnemer zal zich gedurende deze periode ten opzichte van derden nimmer als eigenaar van de zaken presenteren.
15.7    Voor het geval dat HTC haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan HTC of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HTC zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
15.8    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken gaat over op Afnemer op het moment waarop de zaken aan Afnemer worden geleverd.

Artikel 16 Vrijwaring derden

keyboard_arrow_down

16.1    Afnemer vrijwaart HTC tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de Overeenkomst samenhangen.
16.2    Afnemer vrijwaart HTC in het bijzonder voor alle aanspraken op schade(vergoeding), van welke aard dan ook, doordat HTC is uit gegaan van door of vanwege Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
16.3    Afnemer is gehouden om HTC zowel in als buiten rechte bij te staan indien HTC wordt aangesproken op grond van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Indien Afnemer in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is HTC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HTC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 17 Verjaringstermijn

keyboard_arrow_down

17.1    In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Afnemer jegens HTC één jaar.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

keyboard_arrow_down

18.1    Op alle Overeenkomsten tussen HTC en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2    Onverminderd het recht van HTC een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van HTC, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 19 Uitleg en vindplaats van de voorwaarden

keyboard_arrow_down

19.1    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ‘s Hertogenbosch.
19.2    Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
19.3    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst.
19.4    HTC is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.