Privacy verklaring

Privacy Statement
De besloten vennootschap HTC International B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5249JP) Rosmalen, aan de Vinkenveld 2, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
HTC International
Vinkenveld 2
5249JP Rosmalen
www.htcinternational.nl
073-5232222
 
Bij HTC International zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
HTC International verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens firma
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Functie

Doel en grondslag van de verwerking
HTC International verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- HTC International verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en personeelsadministratie.

Geautomatiseerde besluitvorming
HTC International neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een medewerker van HTC International) tussen zit.
 
Bewaartermijn Persoonsgegevens

HTC International bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Persoonsgegeven: Voor- en achternaam
                Reden bewaren personalia: Relatiebeheer-, sales- en marketingdoeleinden.
                Bewaartermijn: Maximaal 7 jaar i.v.m. wettelijk registratie termijn vanuit de belastingdienst.
- Persoonsgegeven: Adresgegevens firma
                Reden bewaren personalia: Relatiebeheer-, sales- en marketingdoeleinden.
                Bewaartermijn: Maximaal 7 jaar i.v.m. wettelijk registratie termijn vanuit de belastingdienst.
- Persoonsgegeven: Telefoonnummer
                Reden bewaren personalia: Relatiebeheer-, sales- en marketingdoeleinden.
                Bewaartermijn: Maximaal 7 jaar i.v.m. wettelijk registratie termijn vanuit de belastingdienst.
- Persoonsgegeven: E-mailadres
                Reden bewaren personalia: Relatiebeheer-, sales- en marketingdoeleinden.
                Bewaartermijn: Maximaal 7 jaar i.v.m. wettelijk registratie termijn vanuit de belastingdienst.
- Persoonsgegeven: Functie
                Reden bewaren personalia: Relatiebeheer-, sales- en marketingdoeleinden.
                Bewaartermijn: Maximaal 7 jaar i.v.m. wettelijk registratie termijn vanuit de belastingdienst.
 
Delen van persoonsgegevens met derden

HTC International verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HTC International blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HTC International en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@htcinternational.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HTC International wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HTC International neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met onze organisatie of via info@htcinternational.nl
HTC International heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.